Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ontwerp- en onderhoudsovereenkomsten afgesloten door Sander Rebry, Oreganostraat 5, 8520 Kuurne – BTW BE 0819.991.478, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of offerte verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

A. Leveringsvoorwaarden.

1. Definities

 • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijhorende digitale afbeeldingen, scripts, functionaliteiten en databases.
 • Onderhoud van een website: het door uitvoerder van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvoerder een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 • Uitvoerder: Sander Rebry, Oreganostraat 5, 8520 Kuurne – BTW BE0819.991.478

2. Toepasselijkheid

 • Door ondertekening van een overeenkomst met de uitvoerder
 • verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tot het maken en/of onderhouden van een website en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de uitvoerder en de opdrachtgever opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgaven door de uitvoerder zijn geheel vrijblijvend.
 • Offertes en prijsopgave blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn vemeld wordt door de uitvoerder.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de uitvoerder en de opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsofferte verplicht de uitvoerder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • De opdrachtgever erkent onderling email als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 • De uitvoerder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de uitvoerder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan de uitvoerder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst ter beschikking te stellen. Wanneer de benodigde gegevens niet tijdig aan de uitvoerder zijn verstrekt, heeft de uitvoerder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De uitvoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de uitvoerder uitgaat van de juistheid van de gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan de uitvoerder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door de uitvoerder of opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • De opdrachtgever vrijwaart de uitvoerder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 • Het ontwerpen van een nieuwe website door de uitvoerder voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst een oplevertijd afgesproken.
 • Bij ontwerp van een website komt automatisch een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande website tot stand. Deze kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • De uitvoerder kan de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, behoorlijk of onvolledig houdt aan de met de uitvoerder gesloten overeenkomsten incluis de bijhorende algemene voorwaarden.
 • De uitvoerder heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszijds het vrij beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

6. Levering en levertijd

 • De uitvoerder gaat na ontvangst van de benodigde gegevens ,teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten een deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Deze levertijd wordt eveneens opgenomen in de overeenkomst die het ontwerp van de website als voorwerp heeft.
 • Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt de uitvoerder eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatst genoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan de uitvoerder. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp gaat de uitvoerder ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen de redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat de uitvoerder over tot de voltooiing van de volledige website.
 • Mocht de uitvoerder niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan de uitvoerder enkel schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij de uitvoerder een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 • De levering van de website kan eveneens door de uitvoerder van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden opgeschort wegens niet betaling voor vervaldag van de factuur van het bedongen voorschot. Wanneer na 14 dagen na vervaldag van de factuur nog geen volledige betaling van het voorschot is ontvangen, wordt de overeenkomst verbroken en als schadebeding houden wij ons de voorschotfactuur te innen als vergoeding wegens contractbreuk.
 • De door de uitvoerder gemaakte websites worden een nader te specifieren wijze aan de opdrachtgever verstrekt
 • De uitvoerder heeft ten allentijde het recht om per aangetekend schrijven de overeenkomst eenzijdig te verbreken wegens het onzedige wensen of verlangen van de opdrachtgever die de redelijkheid en/of openbare orde te boven gaan.

7. Overmacht

 • De uitvoerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de uitvoerder als een gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de uitvoerder alsnog aan alle verplichtingen proberen te voldoen van het moment dat dit rederlijkerwijs opnieuw mogelijk is.Wanneer na onderling overleg tussen de opdrachtgever en de uitvoerder geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de uitvoerder zullen tot aan het moment van overmacht alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door de uitvoerder minimaal 2 maanden van tevoren bekend gemaakt aan de opdrachtgever. Laatst genoemende is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 • Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en de uitvoerder, dient de opdrachtgever de factuur te betalen voor de vervaldag die op de factuur vermeld staat.
 • Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door de uitvoerder aan de opdrachtgever jaarlijks een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient de factuur te betalen voor de vervaldag die op de factuur vermeld staat.
 • De facturen zijn contant betaalbaar op het domicilie of uitbatingadres, Oreganostraat 5, 8520 Kuurne. Er is een intrest van 12% verschuldigd, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro als schadebeding, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling ingeval van niet-betaling van de facturen, binnen de 10 dagen na vervaldatum.
 • Bij niet-betaling van de facturen kunnen wij bij aangetekende ingebrekestelling (behoudens alle andere gevallen in de algemene voorwaarden vermeld, waar van de ingebrekestelling wordt afgezien) alle verdere werken staken, zonder dat wij hiervoor enige vergoeding verschuldigd zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig gevolg hieruit vloeiend.
 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door de uitvoerder nog een aanmaning tot betaling verstuurd, dit zonder afbreuk te doen aan voorgaande artikelen. Wanneer de opdrachtgever binnen de 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan zullen alle gerechtelijke en/of incassokosten bij de openstaande factuurbedrag gerekend.
 • Wanneer na redelijke termijn na versturen van de aanmaning geen betaling wordt ontvangen, kan de overeenkomst verbroken worden en als schadebeding houden wij ons de factuur te innen als vergoeding wegens contractbreuk.
 • Mocht het factureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen een periode van 2 weken na ontvangst van de factuur, de uitvoerder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe aangepaste factuur verzenden, die voor de vervaldag dient betaald te worden.
 • De opdrachtgever krijgt pas het gebruiksrecht van de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan zijn verplichtingen jegens de uitvoerder heeft voldaan.

10. Copyright

 • Al het door de uitvoerder vervaardigde materiaal mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitvoerder niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door de uitvoerder.
 • De eigendom van door de uitvoerder verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij de uitvoerder, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatse geval kan de uitvoerder hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van de genoemde eigendom is de uitvoerder gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • De uitvoerder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hij hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden brengt.

11. Aansprakelijkheid

 • Voor zover de uitvoerder afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop de uitvoerder weinig of geen invloed kan uit oefenen, kan de uitvoerder op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties. Eveneens het verbreken van de deze relaties door de uitvoerder, kan de uitvoerder niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade, ongeacht deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de overeenkomst van de uitvoerder, is de uitvoerder slechts aansprakelijk tot de grens van het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van de uitvoerder voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan worden afgeluisterd. De uitvoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie, de beveiliging van informatie valt immers niet in het takenpakket van de uitvoerder.
 • De uitvoerder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De inhoud van de gegevensverspreiding en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De uitvoerder wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan de uitvoerder aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

B. Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • De opdrachtgever dient de uitvoerder schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de opdrachtgever zijn gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte schade.
 • Bij wijziging of aanpassing wordt een nieuwe overeenkomst met prijsbepaling gecreeërd die geannexeerd zal worden aan het contract tot ontwerp van de website.

2. Overdracht rechten en plichten

 • De uitvoerder noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

3. Reclamatie

 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan de uitvoerder, waarna de uitvoerder deze gebreken zal proberen te verhelpen. Wanneer aan de uitvoerder binnen de genoemde termijn geen gebreken vermeld worden, vervalt elke mogelijkheid elke tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde product wordt nadrukkelijk niet gekwalificeerd als “gebreken”.
 • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

4. Wijzigingen voorwaarden

 • De uitvoerder behoudt zich het recht voor de algemene leveringsvoorwaarden als algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekend making de wijzigingen.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden als algemene voorwaarden of binnen de 7 dagen na ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden als algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum na de ingangsdatum van de wijzingen ligt.

5. Overige

 • De uitvoerder zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst verstrekt is aan de uitvoerder.
 • Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. De uitvoerder zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum.
 • Bij wijziging of aanpassing wordt een nieuwe overeenkomst met prijsbepaling gecreeërd die geannexeerd zal worden aan het contract tot ontwerp van de website.
 • De uitvoerder is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Geschillen en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden als ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van de algemene en algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de uitvoerder en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige overeen te komen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Kortrijk aanhanging worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door de uitvoerder met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van de uitvoerder beslissend.
 • Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk.
 • Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

C. Onderhoudsvoorwaarden website

1. Toepassingsgebied

 • Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de back-up van teksten, foto’s, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten, eveneens het doorvoeren van wijzigingen in de informatie als ook de website operationeel houden. Dit voorgaande onder voorbehoud van de nakoming door de opdrachtgever van zijn plichten.
 • Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud en niet voor de structuur, het desing of de algemene werking van de website. Laatst genoemden worden dan ook niet verrekend aan de
 • tarieven vermeld op het onderhoudscontract.

2. Klachten

 • De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan de uitvoerder, waarna de uitvoerder deze gebreken zal proberen te verhelpen. Wanneer aan de uitvoerder binnen de genoemde termijn geen gebreken vermeld worden, vervalt elke mogelijkheid elke tot klacht. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde product wordt nadrukkelijk niet gekwalificeerd als “gebreken”.
 • klachten schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

3. Wijzigingen voorwaarden

 • De uitvoerder behoudt zich het recht voor de onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekend making de wijzigingen.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de onderhoudsvoorwaarden of binnen de 7 dagen na ontvangstdatum van de wijziging van de onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum na de ingangsdatum van de wijzingen ligt.

4. Betaling

 • Zie artikel 9 van de leveringsvoorwaarden.

5. Continuïteit

 • Na afloop van het onderhoudscontract zal het onderhoudscontract stilzwijgend verlengd worden, met eventuele prijswijzigingen.
 • Na het verstrijken van de minimale looptijd van 1 jaar kan de overeenkomst op elk gewenst moment worden schriftelijk opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • Bij wijzigingen in de structuur, het desing of de algemene werking van website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidig onderhoudscontract ongeldig worden en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.
 • Wanneer de website waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen word door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden.