Algemene gegevens:

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen worden om uw privacy te beschermen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers is voor ons heel belangrijk en dragen wij hoog in het vaandel.

Daarom willen wij, aan de hand van dit privacy beleid u zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek van onze website, bij het invullen van het contactformulier en het afsluiten van overeenkomst verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.

STUDIO WEBVISION vindt het belangrijk de door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid verschillende termen extra uitgelegd.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij bezoek van de website, bij het invullen van een contactformulier op deze website.

Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende dit privacy beleid, onze gegevens kan u hier terugvinden:

VerwerkingsverantwoordelijkeSTUDIO WEBVISION
AdresOreganostraat 5, 8520 Kuurne
Telefoon+32 (0)478 61 01 81
Mail[email protected]

Verwerker

De verwerker is de persoon die instaat voor het beheren van de gegevens voor een verwerkingsverantwoordelijke.

STUDIO WEBVISION staat tevens in voor de webhosting van uw website, het beheer van servers en optimaliseren van uw website waardoor een kwalificatie als verwerker zich opdringt.

Uiteraard zijn wij als verwerker ook altijd bereikbaar voor eventuele vragen en opmerkingen. De gegevens zijn volledig analoog met die onder punt l.a. van onderhavige privacy policy.

Betrokkene

De betrokkene is een levende natuurlijke persoon die aan de hand van persoonsgegevens op een directe of indirecte manier kan worden geïdentificeerd.

Deze persoonsgegevens dienen heel ruim te worden begrepen en omvatten namen, contactgegevens, persoonlijke kenmerken, … maar ook contracten of andere documenten die toelaten om een natuurlijke persoon te identificeren.

Toepasselijk recht

De verwerking van de persoonsgegevens binnen STUDIO WEBVISION  is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens:

Definitie persoonsgegevens

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.

Het gebruik van onze website en toepassingen.

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren:

De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen voormelde manieren van verzameling geduid worden.

De gegevens worden door de betrokkene zelf meegedeeld.

Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze onlinediensten (het gebruik van het contactformulier, inschrijven voor de nieuwbrief, rechtstreeks gebruik van ons émail-adres, telefonisch contact, …) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden.

Afhankelijk van de dienst die u wenst te gebruiken, kunnen volgende categorieën van gegevens worden gevraagd:

Type persoonsgegevensOmschrijving persoonsgegeven
Persoonlijke identificatiegegevensnaam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), e-mail, , persoonlijke informatie ingegeven in vragenlijsten via Google forms, profielfoto’s.

De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

Automatische verzameling van persoonsgegevens.

Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoons- en andere gegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website:

Type persoonsgegevensOmschrijving persoonsgegeven
Elektronische identificatiegegevensIP-adressen, verbindingsmomenten, …
Elektronische lokalisatiegegevensBenadering van locatie, omgeving,…
SurfgedragWelke pagina’s worden bekeken hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits, …
Via welk kanaal wordt onze website bezochtZoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht
Welk toestel wordt gebruiktPc, smartphone, tablet, …
Welke systeemsoftware wordt gebruiktWindows, Android, Apple, …
Welke browser wordt gebruiktIE, Mozilla, Chrome,…

Uw directe identificatiegegevens worden bij deze automatische inzameling niet geregistreerd of bijgehouden.

Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals weergegeven op onze website.

Contractuele relatie.

Algemeen

Bij het afsluiten van een overeenkomst tussen partijen kunnen verschillende gegevens opgevraagd en/of verzameld worden die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen afsluiten, dit betreffen volgende persoonsgegevens:

Type persoonsgegevensOmschrijving persoonsgegeven
Persoonlijke identificatiegegevensNaam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), é-mail, wachtwoorden en log-ins
Financiële identificatiegegevensIdentificatie– en bankrekeningnummers,
Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheidBTW-nummer    
BeroepsactiviteitenActiviteiten van de klant/persoon die in het bestand is opgenomen.
Vrijetijdsactiviteiten en interessenhobby’s, sport, andere interessen.
AfbeeldingenCamera-opname’s, digitale opnames, video-opnames.

Zonder deze gegevens is er geen mogelijkheid tot het afsluiten van enige overeenkomst, daarom dienen door u verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken en maken wij reeds voorbehoud voor schade.

Gegevens verkregen via webhosting

In het kader van het beheer van de server van onze websites kan het zijn dat wij over enkele gegevens beschikken. Het gaat over de volgende gegevens:

Type persoonsgegevensOmschrijving persoonsgegeven
Elektronische identificatiegegevensIP-adressen, cookies, verbindingsmomenten,…
Persoonlijke identificatiegegevensNaam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), é-mail,

Geen verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt.

Doeleinden van verwerking

Definitie

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

Doeleinden bij het gebruik van onze website

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b van onderhavige policy is noodzakelijk voor het bereiken onze gerechtvaardigde doeleinden:

 1. Commerciële opvolging

Wanneer u ons contacteert worden uw gegevens verwerkt om u te kunnen antwoorden, prijsoffertes op te maken, …

Na het overmaken van onze aanbieding en/of offerte, kunnen wij u contacteren om te peilen naar uw verdere interesse in ons aanbod.

Geen andere berichten worden verstuurd noch wordt u opgenomen in een mailinglijst zonder uw toestemming.

 • Direct Marketing

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, waardoor u aan de hand van een mailing op de hoogte gehouden wordt van onze projecten, acties en promoties.

Uw expliciete toestemming is hiervoor vereist en kan u geven door u rechtstreeks in te schrijven voor de nieuwsbrief of bij het contactformulier uw keuze aan te vinken.

Evident kan u zich te allen tijde kosteloos uitschrijven.

Doeleinden van de verwerking bij contractuele relatie

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II van onderhavige policy is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Klantenbeheer

De verwerking van de gegevens van onze klanten is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, deze uitvoering op te volgen, service na verkoop te kunnen aanbieden, schadegevallen mogelijks onder garantie te nemen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd.

 • Leveranciersbeheer

Het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers. De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evaluatie.

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II van onderhavige policy gebeurt ook op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Deze verwerking stelt ons in staat om nieuwe producten te ontwikkelen, een commerciële opvolging te voorzien als bijkomende service, onze nieuwe projecten u ter kennis te brengen, onze marketingacties te evalueren en zo nodig te innoveren.

 1. Commerciële opvolging

Na het uitvoeren van de bestelling, kunnen wij u contacteren om te peilen naar uw tevredenheid, eventuele opmerkingen, uw bereidheid tot het schrijven van een recensie of ons te beoordelen, ….

 • Direct Marketing

Als klant wordt u aan de hand van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze projecten, acties en promoties.

Evident kan u zich te allen tijde kosteloos uitschrijven.

Kwaliteit en belangenafweging

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.

Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt.

Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan:

 • Gelet op de wettelijke bewaringstermijnen worden de gegevens die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot 10 jaar na beëindiging van voormelde overeenkomst bewaard.
 • De persoonsgegevens, die dienstig zijn voor de commerciële opvolging, worden bewaard voor een periode van 10 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens te worden geanonimiseerd, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is.

Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct marketing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgeven van persoonsgegevens

STUDIO WEBVISION kan uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven. Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen verwerkers en derden (geen verwerkers):

 • Doorgave van uw persoonsgegevens aan verwerkers:

De doorgave is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Wij werken samen met externe bedrijven voor het registreren van domeinnamen en webhosting.

 • Doorgave van uw persoonsgegevens aan derden op grond van een wettelijke verplichting.

Er een wettelijke verplichting is tot doorgave van uw gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Rechten betrokkene

Recht op informatie

Volgens de wettelijke bepalingen dient STUDIO WEBVISION als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy beleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

Afhankelijk van de weerhouden rechtsgrond voor de verwerking kunnen bepaalde rechten al dan niet worden uitgeoefend. Ten einde een duidelijk overzicht te bieden wordt hieronder een schematisch overzicht weergegeven waaruit uw rechten kunnen bestaan.

  Verwerkingsgrond    Rechten van de betrokkene
  Wettelijke verplichtingRecht op toegang
Recht op rectificatie
Recht om klacht neer te leggen
    Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomstRecht op toegang
Recht op algemeen verzet
Recht op rectificatie
Recht op dataportabiliteit
Recht op beperking van de verwerking
Recht op vergetelheid
Recht om klacht neer te leggen
      Gerechtvaardigd belangRecht op toegang
Recht op rectificatie
Recht op vergetelheid
Recht op beperking verwerking
Recht van bezwaar
Recht van bezwaar tegen direct marketing
Recht op klacht neer te leggen

Recht op toegang

U heeft het recht om van, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure, …

Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal STUDIO WEBVISION hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

Recht op verbetering

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren.

Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen.

De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

Recht op verzet

U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake direct marketing.

 • Algemeen recht op verzet

Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

 • Recht op verzet inzake direct marketing

U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

De procedure om deze recht van verzet uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

Recht om vergeten te worden

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of

     verwerkt zijn;

 • U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

Recht om persoonsgegevens te verkrijgen

U heeft het recht om op aanvraag aan STUDIO WEBVISION/ verwerkingsverantwoordelijke   uw persoonsgegevens die STUDIO WEBVISION bezit op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Dit kan opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik alsook om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan STUDIO WEBVISION.

Indien het voor ons technisch mogelijk is, kan u ook de elektronische verzending van uw persoonsgegevens naar een andere onderneming vragen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

Procedure uitoefening rechten

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u de, al dan niet gemotiveerde, aanvraag samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen naar:

VerwerkingsverantwoordelijkeSTUDIO WEBVISION
AdresOnze-Lieve-Vrouwstraat 53, 8760 Meulebeke
Telefoon+32 (0)478 61 01 81
Mail[email protected]

Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingautoriteit:

Bevoegde AutoriteitGegevensbeschermingautoriteit
AdresDrukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon+32 (0)2 274 48 00
Fax+32 (0)2 274 48 35
E-mail[email protected]